Your privacy choices

Regulamin i RODO

Regulamin Sklepu i RODO

§ I Postanowienia wstępne
1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.
827) ("Ustawa"), Spółka tworzy regulamin sprzedaży Produktów (zwany w dalszej części: Regulaminem) nabywanych za pośrednictwem domeny internetowej cell-life.pl.
2. Właścicielem domeny internetowej www.cell-life.pl (?CELL LIFE ?) jest Cell Life Sp z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , pod adresem 65-707 Zielona Góra , ul. Zimna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Zielona Góra , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000540952, posiadająca numer NIP 929 186 41 11, REGON 360637197, używająca do kontaktu adresu poczty elektronicznej kontakt@cell-life.pl , ("Spółka").
3. Sprzedawcą Produktów wskazanych w serwisie internetowym CELL LIFE na terenie Polski i za granicą jest Spółka. Spółka świadczy usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego lub nabywający Produkty za pośrednictwem serwisu internetowego CELL LIFE (?Użytkownik?).
5. Podmiotem prowadzącym nadzór techniczny nad serwisem internetowym CELL LIFE jest Spółka.


§ II Produkty oferowane w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną
1. Nabycie towarów oferowanych przez Spółkę następuje za pośrednictwem serwisu internetowego CELL LIFE przy wykorzystaniu sieci Internet, zgodnie z postanowieniami pkt. 2 poniżej.
2. Zakup towarów oferowanych przez Spółkę następuje za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem http://cell-life.pl .
3. Spółka oferuje do sprzedaży Produkty, których specyfikacja oraz inne informacje ich dotyczące znajdują się w serwisie internetowym.
4. W celu nabycia Produktów Użytkownik powinien:
a) połączyć się w trybie on-line ze stroną Spółki ? http://cell-life.pl
b) zalogować się do serwisu internetowego w celu nabycia produktów.
c) następnie Użytkownik winien stosować się do ?technicznych? poleceń zawartych na stronie sklepu internetowego;
d) dokonać wyboru Produktów;
e) Zarejestrować się lub zalogować
f) dokonać wyboru formę lub formy płatności;
g) wybrać formę dostawy Produktów;
h) zaakceptować treść Regulaminu Zakupów
i) potwierdzić zobowiązanie do dokonania zapłaty za wybrane Produkty wraz z towarzyszącymi kosztami.
5. Użytkownik, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:
a) posiada zdolność do czynności prawnych oraz, że podane przez niego w zamówieniu dane są prawdziwe i ma prawo nimi dysponować w zakresie wymaganym do realizacji umowy sprzedaży.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Spółce na potrzeby realizacji sprzedaży na odległość;
6. Użytkownik, będący Klientem Zarejestrowanym, poprzez utworzenie indywidualnego konta oświadcza jednocześnie, że
a) wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomienia o zmianie Regulaminu zakupów na podany adres email.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Spółce na potrzeby realizacji sprzedaży na odległość oraz na potrzeby współpracy ze Spółką, w tym na otrzymywanie Newslettera oraz informacji o aktualnych promocjach i innych ofertach handlowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


§ III Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Zawieranie i rozwiązywanie umów sprzedaży Produktu odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego CELL LIFE , lub kontaktu z centralą firmy w ramach umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W celu złożenia zamówienia Produktu przez Użytkownika wymagane jest podanie przez niego następujących danych, oświadczając równocześnie, iż dane te są prawdziwe, a osoba składająca zamówienie posiada prawo do dysponowania nimi:
a) imię i nazwisko odbiorcy
b) adresu dostawy (ulica, miasto, kod pocztowy oraz kraj),
c) adresu email odbiorcy,
d) numeru telefonu kontaktowego,
3. Podanie danych, o których mowa ust. 2 w podpunkcie a) - jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę, z uwagi na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego Spółki. Spółka nie dopuszcza świadczenia usług na rzecz Użytkowników w sposób anonimowy bądź przy użyciu pseudonimu.
4. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów następuje pod warunkiem podania przez Użytkownika prawdziwych danych wskazanych w ust. 2 powyżej oraz pod warunkiem potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i jego akceptacji.
5. Użytkownik winien dokonać wyboru Produktów, których ceny brutto (tj. wraz z należnymi podatkami) prezentowane są w informacji o Produkcie. Ceny Produktów prezentowane są w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu internetowego Spółki bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w formie przelewu, ?za pobraniem?, za pośrednictwem płatności internetowych i kart płatniczych . Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
Możliwe jest także łączenie powyższych form płatności z opcją ?prowizja?, która może pokryć do maksymalnie 60% wartości zamówienia i stanowi dodatkowy rabat od przydzielonych klientowi cen zakupu.
7. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówień przez Spółkę nastąpi po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Spółki za wybrane Produkty wraz z kosztami towarzyszącymi. Płatność za zamówione Produkty powinna nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia serwisie internetowym. W przypadku braku uzyskania płatności za zamówione Produkty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienia nieopłacone, zostaną automatycznie anulowane. Za zamówienie opłacone uważa się zamówienie odnośnie, którego cena za Produkt lub Produkty wraz z kosztami przesyłki wpłynęła w całości na rachunek Spółki. Za anulowane zamówienie uważać się będzie również zamówienie, w którym dokonano wyboru płatności za pobraniem, a Użytkownik nie dokonał odbioru Produktów.
8. Na żądanie Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT i dołączona do zamówienia lub wysłana na wskazany adres email, zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik w tym celu winien dodać w serwisie informatycznym CELL LIFE, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (Imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, pełny adres oraz numer NIP lub PESEL), zgodnie z ust. 2 powyżej oraz ewentualnie adres email, na który ma zostać wysłana faktura VAT, a następnie wskazać zapisane dane w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku dokonania wyboru opcji uzyskania faktury VAT, Spółka wystawi Użytkownikowi dokument sprzedaży, który zostanie dołożony do zamówienia. Dla Użytkowników będących Klientami Zarejestrowanymi, Spółka udostępnia również możliwość przeglądania zamówień po zalogowaniu się Użytkownika na swoje indywidualne konto w domenie www.cell-life.pl
9. Wysyłka Produktu nastąpi na wskazany przez Użytkownika adres w ciągu 24 h kolejnego dnia roboczego, jednakże w przypadku wystąpienia niesprzyjających okoliczności niezależnych od Spółki w terminie do maksymalnie 5 dni roboczych. Zamówienia złożone do godziny 12:00, będą w miarę możliwości zrealizowane w tym samym dniu roboczym.


§ IV Odstąpienie od Umowy
1. Spółka wypełniając obowiązek informacyjny wskazuje, iż z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 7 poniżej, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawierając umowę na odległość uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy Produktu, w przypadku wyboru przez konsumenta sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy oferowany przez Spółkę, do poniesienia których zobowiązany jest Użytkownik.
2. Terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna w przypadku sprzedaży Produktów od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Użytkownik, będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Produkty Spółce niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Każdy element zwracanego Produktu powinien być kompletny i zostać zwrócony w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Użytkownik może zostać obciążony kosztami przywrócenia zwróconego Produktu do stanu poprzedniego, jeżeli ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Spółka w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, chyba Użytkownik przy wyborze dostawy wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Spółkę.
6. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - konsument, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika będącego konsumenta dowodu ich odesłania. W sytuacji, gdy Użytkownik odstąpił od umowy kupna produktu, a wystawiono fakturę VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca.
7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem m.in. w przypadku umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


§ V Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Spółka zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
2. Po otrzymaniu przesyłki z Produktem Użytkownik winien dokładnie sprawdzić przesyłkę i Produkt, a o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Spółkę. Jeżeli Produkt w momencie jego odebrania nosił ślady uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela spisać protokół i odmówić odbioru przesyłki widocznie uszkodzonej, w innych przypadkach należy Produkt na koszt Spółki odesłać na adres magazynu Spółki: 65-707 Zielona Góra , ul. Zimna 1/112, z zastrzeżeń poniższych postanowień Regulaminu.
3. Użytkownik winien zweryfikować niezwłocznie stan ilościowy przesyłki i powiadomić Spółkę w ciągu 2 dni roboczych o ewentualnych niezgodnościach z zamówieniem.
4. W przypadku Produktu wadliwego Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Spółkę. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. Zapis zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Reklamacje należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@cell-life.pl
6. Reklamacja winna zawierać wskazanie przez Użytkownika wad produktu oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
7. W razie uznania reklamacji Spółka wymieni Produkt na wolny od wad bądź dokona zwrotu należności za wadliwy Produkt. Koszty wymiany ponosi Spółka.
8. W wypadku dokonania zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności, Spółka dokona zwrotu na numer konta, z którego Użytkownik dokonał płatności lub na numer innego konta wskazanego przez Użytkownika.
9. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 2) prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem , a Spółką, 3) uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ VI Dane osobowe 1. Spółka jest administratorem zbioru danych osobowych.
2. Dane osobowe Użytkowania przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Z chwilą dokonania sprzedaży bądź rejestracji Użytkownika dane osobowe Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Spółki. Dane są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji umowy sprzedaży Produktów bądź zmiany lub rozwiązania umowy.
4. Spółka będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika danych w celach administrowania jego kontem (w przypadku jego rejestracji), weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych ze strony internetowej Spółki, ulepszania układu graficznego i/lub treści strony internetowej Spółki oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników na stronie strony internetowej Spółki oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Użytkowników.
5. Spółka jest upoważniona do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej GLS, DPD lub innemu ustalonemu dostawcy lub Poczcie Polskiej).
6. W każdym konkursie Spółka wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.
7. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na uzyskiwanie newslettera oraz informacji handlowych na podany przez siebie adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Użytkownik ma możliwość samodzielnego poprawienia danych kontaktowy poprzez edycję danych w profilu Użytkownika na www.cell-life.pl


§ VII Dane zbierane automatycznie
1. Spółka informuje, iż w trakcie łączenia się przez Użytkownika z serwisem internetowym Spółki zbierane i przechowywane są informacje lub uzyskiwany jest dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika, a informacja o powyższym udzielana jest także bezpośrednio podczas odwiedzania sklepu internetowego Spółki. Dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie i dotyczą np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi.
2. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji Użytkownika ma miejscu w celu dokonania przez Spółkę analizy zachowań Użytkowników w serwisie internetowym lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, a także w celu realizacji zamówień Użytkownika.
3. Po otrzymaniu informacji o danych zbieranych automatycznie tzw. ?Cookies? Użytkownik może wyrazić zgodę na ich przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez Spółkę bądź też dokonać określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do ?Cookies? (w tym odmowy) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym (np. komputerze). Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików ?Cookies?.
4. ?Cookies? nie wpływają negatywnie na pracę urządzeń telekomunikacyjnych Użytkownika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w takim urządzeniu czy zainstalowanym na nim oprogramowaniu.


§ VIII Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały znajdujące się w serwisie internetowym www.cell-life.pl (m.in. zdjęcia, grafiki, receptury, instrukcje, teksty, logo itp.) i/lub przekazywane drogą elektroniczną są chronione prawami autorskimi. Można z nich korzystać, kopiować i drukować na warunkach określonych przez Spółkę.
2. Kopiowanie i wykorzystywanie zawartych na stronie internetowej i w korespondencji elektronicznych informacji dla celów publicznych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Zdjęcia publikowane na stronie Internetowej są własnością Spółki.


§ IX Postanowienia końcowe
1. Spółka oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
2. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy on o swej rezygnacji z usługi.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie zarejestrowanym Użytkownikom pod adresem www.cell-life.pl , w zakładce ?Do pobrania? w formie pliku w formacie .pdf, zapewniającym Użytkownikom pozyskanie jego treści, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
5. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowym CELL LIFE to: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i aktualną przeglądarką internetową lub inne urządzenie mobilne, jak telefon czy tablet.


§ X RODO i przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Spółka. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę ? w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych ? znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce Prywatności ? ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez S Spółkę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Opinie
Ewa
Klient preferowany
Suplement ATP to prawdziwa rewolucja w moim życiu! Po kilku tygodniach regularnego stosowania, zauważyłem znaczną poprawę w mojej wydolności fizycznej. Teraz mogę dłużej i intensywniej trenować bez uczucia zmęczenia.
Janusz
Partner
ATP naprawdę działa! Moja koncentracja i jasność umysłu znacząco się poprawiły. To idealny dodatek do mojej codziennej rutyny, zwłaszcza w okresach intensywnego myślenia i pracy umysłowej.
Tomasz
Partner
Jestem zaskoczony, jak szybko zauważyłem rezultaty po rozpoczęciu stosowania suplementu ATP. Moje mięśnie regenerują się szybciej, co pozwala mi na bardziej efektywne treningi i skrócenie czasu potrzebnego do regeneracji.
Joanna
Ambasador
Suplement ATP to dla mnie klucz do utrzymania energii i witalności przez cały dzień. Nie doświadczam już nagłych spadków energii, a moje samopoczucie znacząco się poprawiło.
Ania
Klient preferowany
Polecam ATP wszystkim, którzy chcą poprawić swoją odporność. Od kiedy go stosuję, rzadziej choruję, a nawet gdy złapię infekcję, moje objawy są łagodniejsze.
Gosia
Klient preferowany
ATP to nie tylko suplement dla sportowców! Jego korzystny wpływ na ogólne zdrowie sprawia, że polecam go wszystkim, którzy chcą dbać o swoje ciało i umysł.
Janek
Partner
Jestem pod wrażeniem składu suplementu ATP - tylko naturalne składniki, bez sztucznych dodatków. To sprawia, że czuję się pewniej, sięgając po ten produkt.
Basia
Ambasador
Dzięki suplementowi ATP moje treningi stały się bardziej efektywne, a rezultaty są bardziej widoczne. To naprawdę dodaje kopa do mojego fitnessowego życia!
Emu
Partner
ATP to dla mnie nie tylko suplement diety, to stał się element mojego codziennego rytuału dbania o zdrowie. Zdecydowanie warto zainwestować w swoje dobre samopoczucie!